Ba Zhen Tang

From CHINA-HERBS.EU

Jump to: navigation, search

Ba Zhen Tang
Eight Precious Ingredients Decoction
Women's Precious Pills / Danggui and Ginseng Eight Combination


CATEGORY


CONTENTS
Renshen
Shudihuang
Baizhu
Danggui
Baishao (yao)
Chuanxiong
Fuling
Zhi Gancao
Shengjiang
Dazao


ACTIONS
Tonify Qi and nourishes Xue


INDICATIONS
Qi xu and Xue xu. general tiredness, dyspneu, shortness of breath, pale face, dizziness, palpitation, reduced appetite.


MODIFICATIONS
Qi- and Xue xu and Yang xu (with coldness), add:
Huangqi
Rougui
= Shi Quan Da Bu Tang / Ginseng and Danggui Ten Combination

Irregular menstruation, with abdominal pain during menstruation, back pain, tiredness, reduced appetite, add:
Yimucao
= Ba Zhen Yi Mu Tang


CONTRAINDICATIONS

Personal tools