Ba Zhen Yi Mu Tang

From CHINA-HERBS.EU

Jump to: navigation, search

Ba Zhen Yi Mu Tang


CATEGORY


CONTENTS
Renshen
Shudihuang
Baizhu
Danggui
Baishao (yao)
Chuanxiong
Fuling
Zhi Gancao
Shengjiang
Dazao
Yimucao


ACTIONS
Tonify Qi and nourishes Xue


INDICATIONS
Qi xu and Xue xu. general tiredness, dyspneu, shortness of breath, pale face, dizziness, palpitation, reduced appetite.
Irregular menstruation, with abdominal pain during menstruation, back pain, tiredness.


CONTRAINDICATIONS


TEXTUAL LINKED BY
Ba Zhen Tang

Personal tools