Gouji

From CHINA-HERBS.EU

Jump to: navigation, search

Tonify Yang
04-TYA-06

Lurong / Gejie / Yinyanghuo / Bajitian / Duzhong / Gouji / Xuduan / Tusizi / Yizhiren / Zhiheche

Rh Cibotii Barometz/Gouji


CHINESE : GOUJI
LATIN : Rh Cibotii Barometz
ENGLISH : Cibotium
TRIVIAL : Cibotium

CATEGORY : Tonify Yang
Properties : Bitter, sweet. Warm
Channels : Ki, Li


ACTIONS
Tonifies Li and Ki, strengthens sinews and bones. Expels Wind and Dampness. Stabilizes Ki.


INDICATIONS
Lower back stiff, sore, weak and lower extremities. Wind-damp-Bi- pain. Urinary incontinence, vaginal discharge.


CONTRA-INDICATIONS
Difficult urination, Heat from Yin xu.

Personal tools