Zhiheche

From CHINA-HERBS.EU

Jump to: navigation, search

Tonify Yang
04-TYA-10

Lurong / Gejie / Yinyanghuo / Bajitian / Duzhong / Gouji / Xuduan / Tusizi / Yizhiren / Zhiheche

Placenta Hominis/Zhiheche


CHINESE : ZHIHECHE
LATIN : Placenta Hominis
ENGLISH : Placenta
TRIVIAL : Placenta

CATEGORY : Tonify Yang
Properties : Sweet, salty. Warm
Channels : Li, Lu, Ki


ACTIONS
Tonifies Li and Ki, augments Jing. Augments Qi, nourishes Xue. Tonifies Lu Qi, augments Ki Jing.
Main herb for emaciation; used for Qi xu, Yin xu, Yang xu, Ki Xue xu. Placenta nurtures, thrives.


INDICATION
Emaciation, infertility, impotence, spermatorrhea, Low Back Pain, lightheartedness, tinnitus from Ki Qi xu and debility of Jing and Xue. Unremitting seizure disorders. Lu-and Ki xu: wheezing. Between acute attacks, consumption with night sweat, emaciation and debility.
Chronic wheezing and cough.


CONTRA-INDICATIONS
Not to be used for longer periods. Not to be used alone for Heat from Yin xu.

Personal tools