Shi Quan Da Bu Tang

From CHINA-HERBS.EU

Revision as of 12:01, 8 December 2006 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Shi Quan Da Bu Tang
Ginseng and Danggui Ten Combination


CATEGORY


CONTENTS
Renshen
Shudihuang
Baizhu
Danggui
Baishao (yao)
Chuanxiong
Fuling
Zhi Gancao
Shengjiang
Dazao
Huangqi
Rougui


ACTIONS
Tonify Qi, Xue and Yang


INDICATIONS
Qi- Xue xu. general tiredness, coldness, dyspneu, shortness of breath, pale face, dizziness, palpitations, reduced appetite,


MODIFICATIONS


CONTRAINDICATIONS


TEXTUAL LINKED BY
Ba Zhen Tang

Personal tools